Historia Motala >>
Motala Industrier
1927 togs Motala rundradiostation (även kallad Motala långvåg) i bruk för att det år 1925 grundade företaget Radiotjänst skulle få bättre täckning för rundradiosändningarna. Motala blev huvudstation för svensk rundradio. För att markera Motalas centrala roll för radiosändningarna användes anropet Stockholm–Motala.
 
ELEKTROLUX MOTALA
Motala verkstad har kallats "den svenska verkstadsindustrins vagga". Efterhand tillkom flera stora industrier, som i flera fall lagts ned eller lämnat staden. Dit hör spis och kylskåpstillverkaren AB Electrolux som i Motala hade en av sina större anläggningar i Norden. Företaget hette till en början AB Arctic och startade 1925 sin utvecklings- och experimentverksamhet nära Holms bruks station i Motala. Det gällde Carl Munters och Baltzar von Platens uppfinning absorptionskylskåpet. Massproduktionen startade i Motala strax efter 1930. År 1936 togs en ny stor fabrik i bruk och 1967 en fabrik för både spis och kylskåpsproduktion som tillbyggdes 1972. Även produktion av disk- och tvättmaskiner samt köksfläktar togs upp i Motala. AB Dometic med tillverkning av absorptionskylskåp avknoppades från Electrolux innan man så småningom lade ned i Motala och flyttade tillverkningen till USA. Som mest hade Dometic 800 anställda i Motala. De sista 240 anställda vid Electrolux i Motala blev utan arbete när spistillverkningen 2011 flyttades till Polen.
 
Electrolux Världsmärke.
Namnet von Platen spelar en stor roll i vår kommuns historia och utveckling. Det
började med de företag, som för sin tid måste betraktas som storverk, tillkomsten av Göta kanal och grundandet av vårt lands första större mekaniska industri, Motala Verkstad. Det var Baltzar von Platen, som genom omnämnda företag skapade nya förutsättningar för den tynande lilla kvarn- och fiskebyns utveckling. Det var också han, som själv ritade sin blivande stads ursprungliga, originella stadsplan. En sentida ättling till stadens grundare kom att spela en viktig roll för vår bygd. Det är civilingenjören Baltzar von Platen, som tillsammans med en kamrat, civilingenjören Carl Georg Munters, uppfann ett nytt, revolutionerande kylsystem, som i sin tur ledde till uppfinningen av kylskåpet. Tillverkningen förlades till Motala och började i liten skala av ett företag, som kallades AB Arctic, ett välbekant namn för många äldre Motalabor.
Kylskåpet blev snart en världsartikel, sedan AB Electrolux 1925 övertagit tillverkningen. Efter svenska förhållanden är Electrolux i dag ett mycket stort företag. De moderna, välplanerade verkstadsanläggningarna i Motala har vid flera tillfällen utvidgats, och ett begrepp om Motalafabrikens storlek ger följande siffror: Hela fabriksytan utgör totalt 130 000 kvm. Måtten på den nya Charlottenborgsfabriken är 510 x 140 m. Här i Motala sysselsätts, då detta skrives, 2 300 an tällda. Vid fabrikerna tillverkas kylskåp, spisar, hushålls-, disk- och tvättmaskiner. plastdetaljer m.m. Men Electrolux verksamhet är inte begränsad till vårt land. l över 30 länder ger företaget försäljningsbolag, utspridda praktiskt taget över hela världen. Årsomsättningen rör sig om miljardbelopp.
Monteringsbanorför kylskåp i den nya anläggningen.
 
 
LUXOR MOTALA
Axel Holstensson grundaren av LUXOR.
Ett annat av Motalas klassiska storföretag är AB Luxor, grundat 1923 av Axel Holstensson. Efter successiva utbyggnader utgjordes golvytan 1973 av 75 000 kvadratmeter. Luxor tillverkade radio- och TV-apparater, grammofoner och 1978–1986 persondatorerna ABC 80, ABC 800 och ABC 1600 som under en tid svarade för 60 procent av den svenska persondatormarknaden. Luxor, som länge var ett familjeföretag, övertogs efter en kris av staten och delades upp på Luxor Konsumentelektronik AB, Luxor Electronics AB och Luxor Datorer AB. Senare tillkom Luxor Satellite AB för produktion av satellitmottagare. Finska Nokia blev huvudägare 1984, varefter tillverkningen av datorer och TV-apparater avvecklades i Motala 1986 respektive 1992. Tillverkningen av satellitmottagare såldes 1998 till amerikanska Space Craft Inc. som 2002 överförde produktionen till lågkostnadsländer. Tillverkningen av bilhögtalare och audioförstärkare sålde Nokia 1997 till Harman International Industries. Autoliv AB köpte 1998 Luxor Electronics med tillverkning av olika typer av elektronikprodukter för fordonsindustrin. Autoliv avser att mot slutet av 2015 koncentrera sin svenska produktion till Vårgårda.
LUXOR 1934.
Luxor Dator ABC
 
CENTRALA TORPEDVERKSTADEN MOTALA

År 1941 flyttades Centrala torpedverkstaden (CTV) i Karlskrona till Motala. Senare övertogs verksamheten av Saab. År 2010 beslöts att Saab Underwater Systems skulle överföras till Linköping, men service och provskjutning finns fortfarande kvar i Motala.

‏Av en sammanställning 1973 framgår det då betydande antalet industrianställda i Motala. Av de fem största industriföretagen i Motala hade AB Electrolux 2 400 anställda, Luxor Industri AB 2 265, AB Motala Verkstad 1 272, Torpedverkstaden 350 och N K R Miljö AB 237 anställda. Samanlagt 6524 st.

ENGELFABRIKERNA
Fredrik Asp från Norrköping till Motala och Charlottenborg
ASP Textil
AB FREDRIK ASP TEXTIL >>>>>>1939 ENGELFABRIKERNA
I Motala har även funnits textilindustri. Till f d Motala Pappersbruks lokaler söder om Motala ström mitt emot Motala Verkstad flyttade Fredrik Asp 1887 sitt väveri från Norrköping. Sedan Gösta Engel köpt företaget 1939 ändrades namnet från AB Fredrik Asp till Engelfabrikerna. År 1950 hade företaget mer än 500 anställda. Ylleproduktionen lades ned 1960 men tillverkningen av sängkläder fortsatte. I Motala fanns även ett par trikåfabriker, Motala Trikåfabrik (ca 40 anställda 1973) och Borens Trikåfabrik (ca 140 anställda 1973)
Fabrikör Fredrik Vilhelm Asp, som var född 1840 startade ett textilföretag i Norrköping år 1870. Verksamheten expanderade och han beslöt då att flytta tillverkningen till Motala. På de fraserska ägorna tillhörande Charlottenborgs säteri fanns nämligen redan en fabriksanläggning ett pappersbruk, vilket inte hade varit i drift på över ett decenniu1n. Denna anläggning var belägen i närheten av Motala Verkstad men på andra sidan strömmen. En idealisk plats n1ed tanke på
den värdefulla vattenkraften som här kunde utvinnas. Fabrikören Asp renoverade det gan1la pappersbruket och år 1887 flyttade han sin norrköpingsfabrik till Motala som fick namnet Motala Klädesfabrik. Företaget utvecklades gynnsamt och efter ett par år var arbetsstyrkan uppe i närmare 200 och med en årsomsättning runt halvn1iljonen ett gott resultat på den tiden. Energiflödet från turbinerna i strömmen var givetvis en värdefull tillgång en kraftkälla som gav "näring" åt hela anläggningen. Den gav t.o.m. ett inkomstbringande överskott. Den gode fabrikören hade, som den framsynte företagare han var, insett att av "varan" elktricitet kan det aldrig produceras för mycket. Detta var en av anledningarna till att han år 1898 inköpte Charlottenborg ty här fanns ytterligare vattenkraft att hämta. Mitt ute i strömmen vid Charlottenborg lät han anlägga
en kraftstation på 300 hkr.
 

Motala bestod länge av tre byar i närheten av Motala ström och Vättern (se ovan). I samband med tillkomsten av Göta kanal och Motala verkstad anhöll Baltzar von Platen 1821 om att en stad skulle anläggas längs Varvikens (idag Motalaviken) norra strand. En solfjäderformad stadsplan utarbetades. Enligt kungligt tillstånd av 21 mars 1823 fick orten rättigheter som friköping. Orten Motala och Motala Verkstads-området skulle dock komma att vara administrativt åtskilda ända fram till 1948

 
Verkstadsaktiebolaget Lindqvist
Lindqvist lokalaer inrymmer i dag Hjälpverksamhet "Återvinning Second Hand"
 
År 1922 flyttade den av Helmer Lindqvist grundade Borensbergs Mekaniska Verkstad till Holms bruk i Motala. Företaget som 1939 bytte namn till Verkstadsaktiebolaget Lindqvist, var först i Sverige med att tillverka stålrörsmöbler. Samma år flyttade man till väsentligt utökade lokaler i Albertsstrand vid Södra Allén i Motala. År 1967 var antalet anställda uppe i 600. Samma år köpte Rosengrens i Göteborg företaget som nu kallades Rosengrens i Motala och 1972 kom en ny fusion då Rosengrens och NK:s tillverkningar av kontorsutrustning slogs samman till N K R Miljö AB.
 
 
AB Motala Verkstad

AB Motala Verkstad var ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag.

Företaget grundades år 1822 på initiativ av Baltzar von Platen, som insåg betydelsen av att ha en lokal teknisk kompetens tillgänglig i Motala under byggandet av Göta kanal. Bland de första arbetsuppgifterna var diverse slussmekanismer och reparationer av de mudderverk som användes i samband med kanalbyggandet. Senare har Motala verkstad bland annat tillverkat över 400 fartyg, drygt 800 broar (till exempel Skeppsholmsbron, Västerbron, Bergnäsbron och Ahvazbron i Iran, vars huvudsp'ann var den största helsvetsade järnvägskonstruktionen som då, år 1836, utförts i världen) och järnvägsutrustning, varav 1300 lokomotiv. Även de 118 meter höga tornen på Uppsala domkyrka tillverkades här. På 1970-talet var Motala verkstad världens största exportör av diskbänkar och på 1980-talet tillverkade man landställ för svenskbyggda flygplan.

TRICKSON

MOTALA TRIKÅFABRIK

I länstyrelsens handelsregister den 9 april 1899 anmäldes att Karl Gustf Olsson i Motala socken på Motala Fiskegårds ägor idka fabriksrörelse att tillverka trikåvaror och vävnader med firma Motala Trikåfabrik KG Olsson. Olsson kom från Mjölby han startade rörelsen nedanför Turbinfabriken vid Strömmen i hyrda lokaler. Fabriken började verksamheten med två rundstolar och några symaskiner som sysselsatte sex arbetare. Det varbörjan till en av landets äldsta Trikåindustrier. Rörelsen utvecklades snabbt och behövde större utrymme. I februari 1907 inköptes kvadraten 35 Lindeska gården i Motala. Garveribyggnaden ändrades till lokaler för vävstolar och symaskiner. Driften och personalen utökades undan för undan. Mycket arbete skedde för hand de lämpligaste maskinerna var ännu inte uppfunna. Det var omkring 1914 de första textil maskinerna uppfanns. De maskinstickade trickå underkläderna blev då uppskattade på grund av de hygieniska och praktiska fördelarna. 1926 kompleterades driften med ett modernt färgeri och därigenom kunde företaget själva tillverka från garn till färdig produkt. Företaget utökade och mordeniserade för att tillverka trikåvaror med goda kvaliteer bra konfektion till rimliga priser.

Tricksonska fabriksbyggnader slutet på 1930 talet. Senare byggdes fabriks delen ihop. I vänstra nedre hörnet disponents villan som fortfarande är kvar och ligger i korsningen Nedre Rådmansgatan Sjögatan.
Den första fabriken uppfördes som läderfabrik i hörnet av Vätterpromenaden dåvarande Strandgatan och Borgmästargatan. Året var 1833 och byggmästaren hette Wilhelm Kjellman. Den 27 april 1887 skriver A. Karlström till byggnadsnämden: "Med bifogande planritning på redan uppförd garveribyggnad och plan för ett uthus 60 fot långt och 20 fot bredd samt 10 fot högt på jämnväggar som jag ämnar bygga på min tomt nr 2 qvadraten 35." Efter Karlström kom garvare Linde in i bilden. Det berättades att han hade illaluktande bark kar invid Borgmästargatan. Garvaren hade oxå en arg hund som gårdvar varför redaktör Möller i Motala Tidning skrev "För Sjögatans mörker och djupa rännstenar och garvare Lindes hund, bevara oss milde herre Gud" Linde uppförde 1892 ett maskinhus och inredde i dåvarande uthus ett pannrum år 1893. Linde gjorde konkurs då skaffade han sig häst och vagn och blev åkare. Åkeriets namn "Motala Express" Artur Thapper anstäldes som kusk. Stallet var beläget vid Herrkvarns gränd. I hörnbyggnadens bottenvåning fanns en Filtillverkning från 1910 till1925 en tysk man som hette Waise högg där om gamla filar.

 

Fabriksbyggnaden tillbygdes utefter Vätterpromenaden 1915 tillbyggnaden med sågtak byggdes 1917. Byggnaden till vänster i bild byggdes 1933 - 1934
Fabrikör Olsson avled 1919 då övertogs ledningen av fru Elisabeth Olsson som till hjälp hade kamrer Lars Adolfsson. Sönerna Arthur och Stig tog över rörelsen efter moderns bortgång 1931. Sönerna delade på sig 1936 då Stig Olsson flyttade till Norrköping där han startade norrköpings Strumpfabrik. Arthur Olsson blev då ensam chef för rörelsen vilken han bedrev till 23 januari 1976 då han avled i en ålder av 71 år. Han var född i Motala. 125 anstälda sysselsattes i mitten på 50 talet trikåerna såldes över hela landet via grosister och egna försäljare. 28 juli 1974 upphörde företaget som då hade 37 anställda. Därmed gick en 75 årig epok i graven det "Tricsonska" fastigheterna försvann med smeknamnet "TRICKEN" Östgötabyggen rev samtliga byggnader 1978 endast Disponentvillan blev kvar.
Fabriksbyggnaden med putsat tegel 1915.
Huset vid Borgmästargatan med entren till affärslokalen.
Entr'en till fabriken vid Borgmästargatan med överbyggd förbindelse mellan byggnaderna.
Översta bilden fabriken vid Borgmästargatn uppförd 1931. Nedre bilden tillbyggnadsår 1947.
Bilden år 1913. Den första fabriksbyggnaden.